top of page

תרגיל 5

חשיבה אופטימית, עבודה אישית

למה מיועדת הפעילות?

 

תרגיל זה מיועד לזמנים קשים, שבהם קשה לך לעתים לראות אור בקצה המנהרה. התרגיל מיועד לסייע לך להגביר את החשיבה האופטימית. אתה מוזמן לתרגל.

תרגול

 

1. כתוב לעצמך שניים עד ארבעה אירועים שנראו ממבט ראשון קשים להתמודדות, עליהם התגברת וכיום הם נראים לך פשוטים יחסית. הרץ את הסרט אחורה וחשוב כיצד הרגשת לפני כל אחד מהאירועים. כתוב את האירועים ואת הדרך שבה התגברת עליהם.

 

_________________________________________________________________________________________________   _________________________________________________________________________________________________   _________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________  

 

2. מה למדת על עצמך?

 

_________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________  

 

3. כתוב לעצמך מכתב מהעתיד (שנתיים מהיום), במכתב זה פרט כיצד הנך מתגבר על כל הקשיים שבפניהם אתה ניצב היום (היעזר בדברים שכתבת לעצמך בסעיפים הקודמים).

 

_________________________________________________________________________________________________   _________________________________________________________________________________________________   _________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________  

bottom of page